Sunday, August 14

खु’शीको ख’बर : मा’न्छे’ खा’न प’ल्कि’एको बा’घलाईं ब’र्दि’यामा य’सरी लि ‘इयो नि ‘यन्त्र णमा’

March 18, 2021 266

बर्दिया : बर्दियामा मा न्छे खा न प ल्किएको पा टेबा घलाई नियन्त्र णमा लिइ एको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकु ञ्जको टो लीले नि कुञ्जको म ध्यवर्ती क्षे त्रमा पर्ने गेरु वा गा उँपालिका क्षेत्र बाट उ क्त बा घलाई नि यन्त्रणमा लि एको हो। ब र्दिया रा ष्ट्रिय निकुञ्जका प्र मुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रे ष्ठका अ नुसार बु धबार बे लुका उ क्त बा घलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,

उक्त बा घले बर्दि या नि कुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा खा ता जै विक मार्ग आ सपासमा मा न्छे तथा पशुचौपाया आ क्रमण गरी ज्या न लि ने गरे को थि यो। श्रेष्ठका अनुसार यही बा घले सात जना मा निसको ज्या न लि एको आ शंका ग रिएको छ। निय न्त्रणमा लि इएको बा घलाई निकुञ्ज मु ख्यालय ठा कुरद्वारा ल्याइ एको छ। उक्त बूढो भा ले बा घको खु ट्टामा चो ट र के ही दाँ तस मेत झरे को अ वस्थामा नि यन्त्रणमा लिइएको हो। *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,

मङ्गलबार दि उँसो एक म हिलालाई पाटे बा घले आ क्रमण गरेर ज्या न लिए को थियो। त्यस ल गत्तै नि कुञ्जको प्रा विधिक टो लीले बा घको अनु गमन ग रिरहेको थि यो। पा टेबा घको आ क्र मणबाट म ङ्गलबार एक जना म हिलाको ज्या न गएसँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा यस व र्ष ज्या न गु माउनेको स ङ्ख्या १० पु गेको छ। *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,

प्रतिकृया दिनुहोस्